Megrendelő adatai:

Alulírott Megrendelő megrendelem a konkrét ajánlatban szereplő A.B.Clear kompakt biológiai szennyvíztisztító berendezést, valamint a szennyvíztisztító berendezés tartozékait a megjelölt szolgáltatások igénybevételével:


Elfogadom, hogy a számlát Eladó elektronikusan, a megadott e-mail címre küldi meg.

Továbbá hozzájárulok, hogy az Eladó elektronikus úton rendszeresen tájékoztasson a berendezés megfelelő működéséhez szükséges karbantartási munkákról.

A megrendelőlapon szereplő megrendelési feltételeket elolvastam, megértettem és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.


1. Megrendelési feltételek

 1. Az ÖkoTech-Home Kft. (székhely: 2500. Esztergom, Csendesvölgy utca 27., cégjegyzékszám: 11-09-008852, adószám: 12268687-2-11, tel.: 06-33/200-211, e-mail: kapcsolat@okotechhome.hu, web: www.okotechhome.hu, az „ÖkoTech-Home“), mint eladó és a szennyvíztisztító berendezés(ek), valamint annak tartozéka(i) megrendelője („Megrendelő“), mint vevő között a megrendelőlapban megjelölt szennyvíztisztító berendezés(ek), valamint annak tartozéka(i) („Szennyvíztisztító Berendezés“) adásvétele tárgyában a szerződés a Megrendelő által az ÖkoTech-Home részére megrendelőlap formájában eljuttatott, a Szennyvíztisztító Berendezés előállítására és adásvételére vonatkozó megrendelés ÖkoTech-Home általi visszaigazolásával jön létre.
 2. A Szennyvíztisztító Berendezés adásvétele tárgyában létrejött szerződés alapján ÖkoTech-Home, mint eladó a Szennyvíztisztító Berendezés eladására, a megrendelő pedig, mint vevő a Szennyvíztisztító Berendezés megvételére vállal kötelezettséget.
 3. Tekintettel arra, hogy a Szennyvíztisztító Berendezés előállítására a megrendelő kifejezett kérésére kerül sor, ezért a szerződéstől nincs helye elállásnak.
 4. A vételár kizárólag a Szennyvíztisztító Berendezés ellenértékét és a megjelölt kiegészítők illetve szolgáltatások költségeit foglalja magában.
 5. A Szennyvíztisztító Berendezés vételára a konkrét ajánlatban feltüntetett vételár. A Megrendelő a vételárat az alábbi fizetési feltételekkel köteles megfizetni:
  1. A Megrendelő a vételár 50%-ának megfelelő összeget köteles egy összegben, a megrendelés ÖkoTech-Home általi visszaigazolását követő 3 napon belül előlegként az ÖkoTech-Home számára készpénzben, vagy a 10700268-70877618-51100005 számú bankszámlaszámra történő banki átutalással megfizetni.
  2. A Megrendelő a vételár fennmaradó részét legkésőbb a Szennyvíztisztító Berendezés átadását megelőző napig köteles az ÖkoTech-Home számára készpénzben, vagy a 10700268-70877618-51100005 számú bankszámlaszámra történő banki átutalással megfizetni.
 6. Az ÖkoTech-Home a Szennyvíztisztító Berendezés tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.
 7. Az Ökotech-Home tájékoztatja a Megrendelőt, hogy szennyvíztisztító berendezés alkalmazása engedélyhez kötött. A szennyvíztisztító berendezés alkalmazásához szükséges engedély megszerzése a Megrendelő kötelezettsége, így az engedély iránti kérelemhez szükséges valamennyi dokumentum beszerzése, az engedélyeztetési eljárás lebonyolítása az ahhoz kapcsolódó ügyintézéssel, valamint valamennyi felmerülő költség viselése a Megrendelő feladata. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az Ökotech-Home nem vállal felelősséget az engedély nélküli megrendelésből és telepítéséből eredő bárminemű költségekért, bírságokért vagy károkért.
 8. Az ÖkoTech-Home a Szennyvíztisztító Berendezés tekintetében 2 éves időtartamú jótállást vállal a Szennyvíztisztító Berendezés átadásával egyidejűleg átadott jótállási jegyben foglalt feltételek szerint.
 9. Az ÖkoTech-Home a Szennyvíztisztító Berendezést az előleg ÖkoTech-Home részére történő átadását vagy az ÖkoTech-Home bankszámláján történő jóváírását követő legkésőbb 14 napon belül adja át a Megrendelőnek a megrendelővel előzetesen egyeztetett helyen és időpontban, leszámítva azt az esetet, amikor kifejezett megállapodás történik későbbi leszállítási időpontra.

2. A Megrendelő általi szállításra vonatkozó feltételek

 1. Az ÖkoTech-Home a Szennyvíztisztító Berendezés átadásával együtt átadja a Szennyvíztisztító Berendezés műszaki dokumentációját és az üzemeltetési utasítását. Az ÖkoTech-Home vállalja továbbá, hogy a Szennyvíztisztító Berendezés üzemeltetéséhez szükséges műszaki, technológiai ismereteket a Megrendelő igénye szerint átadja.
 2. Amennyiben a megjelölt dátumig a Szennyvíztisztító Berendezés szállításáról Megrendelő nem gondoskodik, úgy az Ökotech-Home tárolási díjat számít fel, melynek mértéke: 3.000 Ft+áfa/nap.

3. Az Ökotech-Home általi szállításra vonatkozó feltételek

 1. A Szennyvíztisztító Berendezést az ÖkoTech-Home a Megrendelő által megjelölt helyen adja át.
 2. A Szennyvíztisztító Berendezésnek az átadás helyére való szállításáról az ÖkoTech-Home gondoskodik a Megrendelő költségére. A szállítási díj összege 165 Ft+áfa/km, melynek felszámítására Esztergom és az átadási hely közötti oda-vissza út távolságában kerül sor. A Szennyvíztisztító Berendezésnek az átadás helyére való szállításának feltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
 3. Az ÖkoTech-Home a Szennyvíztisztító Berendezés átadásával együtt átadja a Szennyvíztisztító Berendezés műszaki dokumentációját és az üzemeltetési utasítását. Az ÖkoTech-Home vállalja továbbá, hogy a Szennyvíztisztító Berendezés üzemeltetéséhez szükséges műszaki, technológiai ismereteket a Megrendelő igénye szerint átadja.
 4. Amennyiben az átadási hely az átadás időpontjában nem alkalmas a Szennyvíztisztító Berendezés elhelyezésére és/vagy üzembe helyezésére, az a Szennyvíztisztító Berendezés ÖkoTech-Home általi átadásának nem akadálya, a Megrendelő köteles a Szennyvíztisztító Berendezést átvenni, azonban az ÖkoTech-Home mentesül a Szennyvíztisztító Berendezés elhelyezése és üzembe helyezési kötelezettsége alól. A Megrendelő ezirányú igénye esetén külön kiszállási díj megfizetése ellenében az ÖkoTech-Home vállalja a Szennyvíztisztító Berendezés átadását követően történő elhelyezését és/vagy üzembe helyezését.
 5. Amennyiben az ÖkoTech-Home Szennyvíztisztító Berendezés átadásával késedelembe esik, annak ellenére, hogy a Megrendelő az átadási helyet a Szennyvíztisztító Berendezés elhelyezésére és üzembe helyezésére alkalmassá tette, úgy ÖkoTech-Home napi 3.000 Ft összegű kötbért köteles a megrendelő részére fizetni, azzal, hogy a kötbér összege nem haladhatja meg a vételár 20%-át.

4. Szerelésre és/vagy üzembe helyezésre vonatkozó feltételek

 1. A Szennyvíztisztító Berendezésnek az üzembe helyezéséről az ÖkoTech-Home gondoskodik a Megrendelő költségére. A Szennyvíztisztító Berendezés üzembe helyezési feltétele a teljes vételár kiegyenlítése.
 2. A Megrendelő kötelezettsége az átadási helynek a Szennyvíztisztító Berendezés szerelésre és/vagy beüzemelésre való alkalmassá tétele. E körben a Megrendelő különösen az alábbi munkálatok elvégzésére köteles:
  • földmunka elvégzése;
  • szennyvízcső elvezetése a szennyvíztisztító berendezéshez;
  • a befolyócsőnek a Szennyvíztisztító Berendezéshez való csatlakozásához való odavezetése;
  • a tisztított víz elhelyezésének megoldása;
  • Szennyvíztisztító Berendezés beemelése, elhelyezése;
  • a Szennyvíztisztító Berendezés rákötése az elektromos hálózatra – a Szennyvíztisztító Berendezés beindítása hosszabbító segítségével történik;
  • 50 cm-nél nagyobb magasítót a helyszínen nem tudunk hegeszteni, ezért amennyiben ennél nagyobb magasító válik utólagosan szükségessé, a tartály műhelybe való visszaszállítása szükséges a Megrendelő költségére;
  • a szükséges betonalap elkészítése a berendezés alá (sziklás, vagy kötött talaj esetén nem szükséges a betonalap, de biztosítani kell a Szennyvíztisztító Berendezés műanyag aljának egyenletes felfekvését);

Nevezett, mint Megrendelő a szerződési feltételeket megismertem és elfogadom.Ökotech-Home Kft.