Fogyasztóvédelmi tájékoztató a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

Jelen tájékoztatóban foglalt jogok és kötelezettségek akkor vonatkoznak Önre, ha Ön a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozással, mint fogyasztó kötött szerződést. Fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint a „szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”


1. Szerződéskötést megelőző általános tájékoztatás

a) Jelen tájékoztató a https://okotechhome.hu/shop/ címen elérhető webáruházban megrendelhető és megvásárolható termékekkel összefüggésben, az Ökotech-Home Kft.-vel történő távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó lényeges feltételeket és információkat, valamint a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

b) A vásárolt termék lényeges tulajdonságairól való tájékoztatást a https://okotechhome.hu/shop/ weboldalon az adott termék termékleírásában, megrendelést követően a rendelési visszaigazolásban, esetenként a vállalkozás által küldött ajánlatban is olvashatja.

c) A vállalkozás nevét és adatait a jelen tájékoztatóval egységes szerkezetben megjelenő Általános szerződési feltételek tartalmazzák. 

d) A szerződés szerinti termékért járó teljes ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a termékleírásban, a vásárlás folyamán a “Kosár” tartalmának ellenőrzésekor, valamint a rendelési visszaigazolásban is tájékozódhat.

e) A megrendelt termékért járó teljes ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegének kiegyenlítésére vonatkozó fizetési lehetőségekről, feltételekről, továbbá a szállítási feltételekről és díjakról a weboldal “Fizetési és szállítási feltételek” oldalán, valamint a vásárlás folyamán a “Pénztár” oldalon, illetve miután megrendelését elküldte a vállalkozásnak, a rendelési visszaigazolásban is tájékozódhat.

f) A vállalkozás a panaszok kezelése során mindenben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.), valamint a jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak megfelelően jár el.
A panaszrendezéssel és online vitarendezési platformmal kapcsolatos részletes feltételekről, lehetőségekről az 5. pontban talál tájékoztatást.

g) A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó információkat jelen tájékoztató tartalmazza.

h) Az Ökotech-Home Kft.-vel szembeni fogyasztóvédelmi igénye esetén békéltető testülethez is fordulhat, továbbá fogyasztó online vitarendezési platformon keresztül online is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését (lásd: 5. pont).
Az Ökotech-Home Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület, telefon: +36-34-513-010 fax: +36-34-316-259, e-mail: bekeltetes@kemkik.hu.
Az Fgytv. 20. §-a szerint a békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.


2.1. Elállási/Felmondási jogról való tájékoztatás

a) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

b) Ön nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Ön tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

c) Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

d) Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen tájékoztatóban megjelölt címre vagy ebből a célból felhasználhatja a jelen tájékoztató 4. pontjában található “Elállási nyilatkozatmintát” is. 

e) Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

f) Az Ökotech-Home Kft.-nél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.2. Az elállás/felmondás joghatásai

a) Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozás költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

b) Ön köteles az Ökotech-Home Kft. számára legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

c) A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

d) Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


3. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

3.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Ökotech-Home Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással, az Ökotech-Home Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Ökotech-Home Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 3.1. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A szavatossági és jótállási igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók.

3.3. Jótállás
A Szolgáltató a Ptk. alapján jótállási kötelezettséggel tartozik, a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban a jótállásból fakadó jogok a termékszavatossági és kellékszavatossági pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000 Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik.

A szavatossági és jótállási igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók.


4. Elállási nyilatkozatminta (doc + pdf)

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem a Szolgáltató által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.


Elállási / Felmondási nyilatkozatminta
a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján

(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)

Címzett:3

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:4

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:5

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

…………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

…………………………………………………………………………………………………

Kelt: ……………………………………………………………………………………………

3 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, faxszámának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

5 A megfelelő jelölendő
5. Panaszrendezés, online vitarendezési platform

5.1. Panaszügyintézés helye:

Cím és postacím: 2500 Esztergom, Csendesvölgy u. 27.
Telefonszám: +36-33/400-387, +36-33/200-211, +36-70/466-7704
Email cím: kapcsolat@okotechhome.hu

5.2. PanaszügyintézésAz Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, illetve az általa forgalmazott termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait telefonon munkanapokon 9:00-17:00 óráig, illetve e-mail-ben, vagy postai úton terjesztheti elő (személyes átadásra nincs lehetőség), amely időpontokban és módon Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat fogadja.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és orvosolja, ha a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az ezzel kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ezzel segítve a panasz visszakereshetőségét. Az egyedi azonosítószámot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, illetve intézkedni a válasz Ügyfélhez történő eljuttatásáról. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles a Szolgáltató megőrizni.

5.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között felmerült fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, egyéb jogérvényesítési lehetőségek is rendelkezésre állnak az Ügyfél számára:

 1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe.
  A vásárlók könyve a Szolgáltató székhelyén elérhető. A bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban kell válaszoljon.
 2. Fogyasztóvédelmi hatóságnál történő panasztétel.
  Amennyiben Ügyfél úgy gondolja, hogy fogyasztói jogai sérültek, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 3. Békéltető testület.
  A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita békés, bíróságon kívüli rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
 4. Online vitarendezési platform
  Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára. A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál.
 5. Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr
  A vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság által működtetett elektronikus felületen, amelyet ide kattintva érhet el a fogyasztónak minősülő magánszemély.
  Ha szolgáltató és fogyasztó nem tudnak megegyezni a vitarendezési testületben, vagy a kereskedő nem vesz tudomást a panaszról, fogyasztó más vitarendezési megoldással is megpróbálkozhat.
  Az egyéb jogi lehetőségekről itt tájékozódhat: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. 2019. szeptember 1-jétől a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztériumban működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) vette át a Budapesti Békéltető Testülettől.

  Európai Fogyasztói Központ elérhetőségei:
  Weboldal: magyarefk.hu 
  Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1.
  E-mail cím: info@magyarefk.hu
  Fax: +36 1 210 25 38
  Telefon: +36 1 896 77 47Webshopon keresztül értékesített termékek ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Cím: 2500 Esztergom, Csendesvölgy u. 27.
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Csendesvölgy u. 27.
E-mail: kapcsolat@okotechhome.hu
Telefon: (+36) 33-200-211
Fax: (06) 70/466-7704